Kadra administracyjna - Formularz zgłoszeniowy do projektu SWS

Szanowni Państwo,


informujemy, że rekrutacja oraz realizacja szkoleń w projekcie została zakończona.

 

Zespół SWS Academy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU - KADRA ADMINISTRACYJNA

„SWS ACADEMY – SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

NR POWR.02.17.00-00-0013/19

Oświadcza Pan/-i, że
1. Jest świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, a także oświadcza, iż wszystkie podane przez Pana/-ą w trakcie rejestracji dane, są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Jest świadomy/-a, że udział w procesie rekrutacji w projekcie „SWS Academy – Skuteczny Wymiar sprawiedliwości” wiąże się z podaniem i przetwarzaniem Pan/-i danych osobowych. Zapoznał/-a się Pan/-i z informacjami dotyczącymi przetwarzania Pan/-i danych osobowych, zawartymi w poniższej klauzuli informacyjnej:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Nr KRS: 0000421310.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

  • zgłoszenia chęci udziału w organizowanym projekcie, (podstawą prawną jest Państwa zgoda, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej :  RODO)

Dane przechowywane będą przez okres, w jakim konieczne jest przechowywanie dokumentacji związanej z projektem, zgodnie z zawartą w tym zakresie umową lub  do czasu wycofania zgody.

Odbiorcą danych mogą być dostawcy usług IT wspomagający rekrutację na szkolenia oraz podmioty dokonujące kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
  • prawo do wycofania udzielonej zgody, które przysługuje Państwu w każdym czasie z tym, że przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie uznawane za w pełni legalne
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 19 Rozporządzenia,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji na udział w projektach dofinansowanych ze środków UE.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Osoba pracująca to osoba świadcząca aktywność zawodową między innymi na podstawie wybranych przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);
DOSTOSOWANIE SZKOLENIA DO PEŁNIONEJ FUNKCJI:

Prosimy o wybranie tylko jednego ze szkoleń - zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy zawodowej:

Jestem Urzędnikiem lub inny pracownikiem sądu powszechnego: pracownik sekretariatu sądu, biura obsługi interesanta, kadr i in.
WYBRANY TERMIN SZKOLENIA Z HARMONOGRAMU:

Prosimy o wskazanie jednego terminu szkolenia zdalnego (w formule Wirtualnej Klasy).

OŚWIADCZA PAN/-I, ŻE:
DODATKOWE POTRZEBY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU: