REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/-CZEK DO PROJEKTU

„SWS ACADEMY – SKUTECZNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI”

NR POWR.02.17.00-00-0013/19

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenia prowadzone w ramach Projektu pn. „SWS Academy – Skuteczny Wymiar sprawiedliwości”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.02.17.00-00-0013/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres wsparcia i informacje o Projekcie znajdują się na Portalu Projektu pod adresem: https://swsacademy.eduportal.pl oraz z Biurze Projektu w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21.

2. Definicje

Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej w niniejszym Regulaminie, zwrotom pisanym wielką literą przypisuje się znaczenie nadane niniejszym Regulaminem, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej oraz w odpowiednich przypadkach:

 1. Projekt – projekt o nr POWR.02.17.00-00-0013/19 pn. „SWS Academy – Skuteczny Wymiar sprawiedliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, nazwa Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, realizowany przez Beneficjenta pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej, realizowany w okresie od 1.01.2020 r. do11.2021 r. Wartość dofinansowania projektu wynosi 2 977 402,44 zł;
 2. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00- 950 Warszawa;
 3. Beneficjent – spółka pod firmą Asseco Data Systems S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5170359458;
 4. Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach Projektu, w formie tradycyjnej (stacjonarnej) na salach szkoleniowych lub w formie wirtualnej, tj. szkolenie zdalne realizowane zwykorzystaniem narzędzi do telekonferencji. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych trenerów z wykorzystaniem dedykowanych materiałów szkoleniowych;
 5. Uczestnik/-czka – osoba zakwalifikowana do udziału w Szkoleniu organizowanym w ramach Projektu, która podpisała Umowę i na tej podstawie będzie korzystała z wsparcia przewidzianego w Projekcie;
 6. Umowa – umowa szkoleniowa, której wzór jest dostępny na Portalu Projektu, zawarta pomiędzy Beneficjentem a osobą zakwalifikowaną do udziału w Podpisanie Umowy warunkuje udział w Szkoleniu, a tym samym w Projekcie;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin;
 8. Osoba pracująca – osoba świadcząca aktywność zawodową między innymi na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);
 9. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca osobę aplikującą do Projektu na Uczestnika/-czkę Projektu;
 10. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie, dostępny na Portalu Projektu oraz w Biurze Projektu;
 11. Egzamin – egzamin organizowany pozakończeniu każdego ze Szkoleń, którego zaliczenie przez Uczestnika/-czkę skutkuje zdobyciem certyfikatu, potwierdzającego nabycie odpowiedniego poziomu kompetencji;
 12. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu, dostępny pod adresem:

 https://swsacademy.eduportal.pl, na którym można uzyskać informacje szczegółowe związane z uczestnictwem w Projekcie (w tym związane z harmonogramem Szkoleń) oraz pobrać wzory dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu;

 1. Biuro Projektu – biuro rekrutacyjne Beneficjenta z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 (81-321 Gdynia).

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony nawet przy zachowaniu należytej staranności, np. wojna, klęska żywiołowa, epidemia, stan zagrożenia epidemicznego, pandemia.


3. Uczestnik/-czka uprawniony/-a do udziału w Szkoleniu w ramach Projektu

 1. Uczestnikiem/-czką (tj. osobą, która może skorzystać ze Szkolenia przewidzianego wProjekcie) może być wyłącznie osoba, która:
  • spełnia łącznie następujące kryteria podmiotowe:
   • jest Osobą pracującą i należy do jednej z grup:
    • kadra orzecznicza sądów powszechnych (sędziów, asesorów sądowych ireferendarzy sądowych) lub
    • urzędnicy i inni pracownicy sądów powszechnych (pracownicy sekretariatów sądów, biur obsługi interesanta, kadr i in.),
   • wykonuje swoje obowiązki w pracy z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości),
  • złożyła wymagane w procedurze rekrutacyjnej dokumenty (wskazane w Regulaminie), umożliwiające zweryfikowanie możliwości jej uczestnictwa w Szkoleniu oferowanymw Projekcie,
  • po pozytywnym zweryfikowaniu możliwości jej uczestnictwa w Szkoleniu oferowanym wProjekcie, podpisała z Beneficjentem Umowę.
 2. Wyłonienie Uczestnika/-czki i skorzystanie ze Szkolenia przewidzianego w Projekcie następuje poprzeprowadzeniu procesów opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każda osoba aplikująca do Projektu obowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.


4. Wymagane dokumenty

 1. W celu uzyskania statusu Uczestnika/-czki, wymagane jest złożenie następujących dokumentów:
  • prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego,
  • po zakwalifikowaniu osoby aplikującej na Szkolenie – podpisanej Umowy.
 2. Wzór Formularza zgłoszeniowego i Umowy (wraz z załącznikami) są dostępne do pobrania naPortalu Projektu oraz w Biurze Projektu.
 3. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy może być dostarczony do Beneficjenta: za pośrednictwem poczty, osobiście w Biurze Projektu, drogę elektroniczną poprzez Portal Projektu, lub drogą e-mailową na adres e-mail: swsacademy@assecods.pl (przy czym w tym przypadku, oprócz dostarczenia formularza w formie e-mailowej, wymagane jest dodatkowo przesłanie wypełnionego, odręcznie podpisanego, formularza do Biura Projektu i dostarczenie Formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu. Złożenie Formularza zgłoszeniowego w takiej formie jest momentem formalnego zgłoszenia do Projektu), z zastrzeżeniem pkt 4-5 poniżej.
 4. W przypadku niekompletnie lub niepoprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Beneficjent może wezwać osobę aplikującą do jego uzupełnienia. Brak uzupełnienia lub poprawy tego dokumentu upoważnia Beneficjenta do odrzucenia zgłoszenia osoby aplikującej do Projektu.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt 4 zd. 1 powyżej, za datę złożenia zgłoszenia do Projektu, przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji Formularza zgłoszeniowego.
 6. Dostarczenie Formularza zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia procesu weryfikacji, czy osoba aplikująca może być zakwalifikowana do udziału w Szkoleniu wramach Projektu.
 7. Dokumenty złożone w związku z ubieganiem się o udział i udziałem w Projekcie nie podlegają zwrotowi.
 8. Osoba aplikująca do Szkolenia w ramach Projektu obowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta ojakiejkolwiek zmianie danych podanych w trakcie procedury rekrutacyjnej, a także wszelkich zmianach wpływających na spełnienie przez nią warunków udziału w Szkoleniu w ramach Projektu. Ten sam obowiązek dotyczy Uczestnika/-czki, którzy podpisali Umowę. Kryteria uprawniające do skorzystania ze Szkolenia w ramach Projektu opisane w §3 Regulaminu muszą być spełnione nie tylko w procesie rekrutacyjnym, ale także w momencie korzystania przez konkretną osobę ze W przypadku wystąpienia wskazanej wyżej zmiany wpływającej na spełnienie warunków udziału w Szkoleniu po uzyskaniu statusu Uczestnika/czki, Beneficjent ma prawo skreślić taką osobę z listy Uczestników/-czek. Udział w  Szkoleniu w przypadku niespełniania wymaganych warunków skorzystania ze Szkolenia oferowanego w Projekcie, uprawnia Beneficjenta do domagania się zwrotu w odpowiednim zakresie kosztów związanych z Jego/Jej udziałem w Szkoleniu w wysokości wskazanej w §10 pkt 8 Regulaminu wraz z możliwością domagania się naprawienia szkody, jaką Beneficjent może ponieść w związku z koniecznością zwrotu środków otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej w ramach umowy o dofinansowanie Projektu (w tym np. odsetkami od  zwracanych środków).
 9. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od osób aplikujących lub Uczestników/-czek, są oni zobowiązani do ich dostarczenia w terminie i trybie wskazanym przez Beneficjenta.
 10. Zgłaszając się do Projektu, osoba aplikująca potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem, wzorem Formularza zgłoszeniowego i Umowy, dostępnymi na Portalu Projektu lub w Biurze Projektu iakceptuje ich treść.

5. Ogólne zasady rekrutacji do Projektu

 1. Beneficjent zakłada, że w ramach Projektu, w przewidzianych w nim Szkoleniach, udział weźmie 1680 Uczestników/-czek .
 2. Harmonogram i opis planowanych w ramach Projektu Szkoleń (w tym także program) będzie dostępny na Portalu Projektu.
 3. W ramach Projektu Uczestnik/-czka może wziąć udział w jednym Szkoleniu.
 4. Nabór na Szkolenia będzie prowadzony do końca trwania Projektu, chyba, że przed jego zakończeniem z oferowanego wsparcia skorzysta przewidziana liczba osób (wówczas informacja o zakończeniu naboru zostanie udostępniona na Portalu Projektu).
 5. Pierwszeństwo w naborze będą mieli pracownicy sądów/kadra orzecznicza, którzy uczestniczą wrealizacji projektów wdrażających rozwiązania informatyczne, realizują zadania związane z komunikacją elektroniczną w sądach lub będą realizować takie zadania w przyszłości, co jest weryfikowane przez Beneficjenta na postawie oświadczenia złożonego przez osobę aplikującą.
 6. W przypadku braku miejsc pomimo zastosowania kryterium pierwszeństwa, o przyjęciu na Szkolenia organizowane w ramach Projektu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Przy kwalifikowaniu osób aplikujących do Projektu Beneficjent bierze pod uwagę wymagania Projektu w zakresie wskaźnika, wskazanego w § 5 pkt 1.
 8. Proces rekrutacji jest prowadzony z poszanowaniem polityki równych szans, niedyskryminacji idostępności dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z założonymi w Projekcie

6. Proces rekrutacji

 1. Proces rekrutacji na Szkolenia organizowane w ramach Projektu ma charakter otwarty.
 2. Proces rekrutacji przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: Krzysztof Smyk – Przewodniczący Komisji, Katarzyna Kiłyk – Członek Komisji.
 3. Rekrutacja konkretnej osoby aplikującej rozpoczyna się z chwilą dostarczenia poprawnie ikompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na wybrany termin Szkolenia, zgodnie z zasadami z §4 pkt 3-5 Regulaminu.
 4. Planowane terminy i miejsca Szkoleń Beneficjent będą zamieszczone w harmonogramie Szkoleń naPortalu Projektu. Osoba aplikująca, poprzez Formularz zgłoszeniowy, dokona wyboru terminu i miejsca Szkolenia z harmonogramu dostępnego na Portalu Projektu. Z uwagi na uzależnienie przeprowadzenia konkretnego Szkolenia od konieczności zebrania grupy szkoleniowej o określonej wielkości Beneficjent zastrzega, że terminy Szkoleń wskazane w harmonogramie mogą ulegać zmianie, o czym osoba aplikująca będzie informowana na Portalu Projektu, telefonicznie lub e-mailowo.
 5. Komisja Rekrutacyjna sprawdza na podstawie złożonych przez osobę aplikującą dokumentów, czy spełnia ona warunki uczestnictwa w Projekcie wskazane w §3 pkt 1.1.-1.2. Regulaminu.
 6. W zależności od ilości spływających zgłoszeń na Szkolenia, Komisja Rekrutacyjna będzie zbierała się minimalnie raz w miesiącu w celu weryfikacji złożonych dokumentów.
 7. Po zweryfikowaniu dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, sporządzana jest lista osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach.
 8. Prowadzona będzie lista podstawowa oraz lista rezerwowa, na której umieszczone będą osoby, które nie mogły znaleźć się na liście podstawowej z powodu braku miejsc.
 9. Osoby umieszczone na liście podstawowej osób zakwalifikowanych otrzymają powiadomienie otym fakcie na adres e-mailowy wskazany w dokumentach zgłoszeniowych.
 10. W celu sprawnej komunikacji w sprawach dotyczących zgłoszenia udziału w Szkoleniu, osoba aplikująca oświadcza, iż adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym doProjektu jest poprawny, aktualny i regularnie (min. raz na 24 godz.) sprawdzany.
 11. Poinformowana o zakwalifikowaniu do Szkolenia osoba z listy podstawowej powinna w terminie maksymalnie 5 dni podpisać i dostarczyć do Biura Projektu Umowę – osobiście albo pocztą (tradycyjną lub kurierem). Nieotrzymanie w ww. terminie podpisanej Umowy powoduje, że osoba ta może być skreślona z listy podstawowej osób zakwalifikowanych do Szkolenia. Beneficjent może wezwać do dostarczenia podpisanej Umowy, jeśli nie nastąpiło to w ww. terminie.
 12. Podpisanie Umowy i dostarczenie jej do Biura Projektu powoduje, że osoba staje się Uczestnikiem/-czką i zostaje wpisana na listę Uczestników/-czek, co umożliwi jej wzięcie udziału wSzkoleniu, na które się zgłosiła.
 13. Uczestnik/-czka ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w danym Szkoleniu do 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia, na które się zgłosił/-a i został zakwalifikowany/-a, bez ponoszenia kosztów rezygnacji, o których mowa w pkt 14. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać Beneficjentowi mailem na adres e-mail: swsacademy@assecods.pl. Fakt przyjęcia rezygnacji musi zostać potwierdzony przez Beneficjenta. Wtakiej sytuacji Uczestnik/-czka może wskazać inny termin z harmonogramu Szkoleń albo zgodzić się na termin proponowany przez  Beneficjenta [bez ponownego składania Formularza zgłoszeniowego]. Na nowy termin Szkolenia Uczestnik/-czka będzie kwalifikowany/-a przez Beneficjenta w sposób określony w pkt 6,8,9 powyżej.
 14. Niepojawienie się Uczestnika/-czki na Szkoleniu w potwierdzonym przez Beneficjenta terminie i miejscu albo złożenie nieusprawiedliwionej zgodnie z pkt 15 poniżej rezygnacji ze Szkolenia po upływie terminu wskazanego w pkt 13 powyżej, uprawnia Beneficjenta do obciążenia Uczestnika/-czki kwotą kosztów Szkolenia przypadającego na uczestnika Projektu, o której mowa w 10 pkt 8 Regulaminu. Beneficjent może w takim przypadku skreślić Uczestnika/-czkę z listy Uczestników/-czek.
 15. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie rezygnacji Uczestnika/-czki w Szkoleniu po upływie terminu wskazanego w pkt 13 powyżej albo niepojawienie się Uczestnika/-czki na Szkoleniu w potwierdzonym przez Beneficjenta terminie i miejscu oraz odstąpienie przez Beneficjenta z obciążenia Uczestnika/-czki kosztami, o których mowa w pkt 14 powyżej, jeśli niepojawienie się Uczestnika/-czki na Szkoleniu w potwierdzonym przez Beneficjenta terminie i miejscu albo rezygnacja spowodowana będzie chorobą lub ważnymi przyczynami losowymi uniemożliwiającymi udział wSzkoleniu. Podstawą usprawiedliwienia mogą być: oświadczenie o chorobie oraz przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, wyjaśnienie rezygnacji ze wskazaniem na ważne przyczyny losowe, oświadczenie dotyczące nieplanowanego polecenia wyjazdu służbowego.
 16. Beneficjent zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Szkolenia z uwagi na brak wymaganej liczebności grupy do uruchomienia Szkolenia [w wyniku rezygnacji Uczestników/-czek z danego terminu], na które zgłosił/-a się Uczestnik/-czka. W przypadku konieczności odwołania terminu Szkolenia z tego powodu Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestnika/-czki. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ustalenia i zaproponowania nowych terminów Szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika/-czkę. W takiej sytuacji Uczestnik/-czka może wskazać inny termin z harmonogramu Szkoleń albo zgodzić się na termin proponowany przez Beneficjenta [bez ponownego składania Formularza zgłoszeniowego). Na nowy termin Szkolenia Uczestnik/-czka będzie kwalifikowany/-a przez Beneficjenta w sposób określony w pkt 6,8,9 powyżej.
 17. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Beneficjenta, skutkujących niemożliwością realizacji Szkolenia (m. in. choroba instruktora, awaria sprzętu, Siła Wyższa, etc.) Beneficjent odwołując Szkolenie z takiego powodu zastrzega sobie prawo zmiany uprzednio potwierdzonego terminu realizacji Szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika/-czkę. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestnika/-czki w przypadku odwołania Szkolenia z ww. powodu. Informacje o ewentualnych zmianach będą przekazywane lub przesyłane pocztą elektroniczną do Uczestnika/-czki. Uczestnik/-czka ma prawo odrzucić nowy termin Szkolenia i jest uprawniony/-a do zgłoszenia się na inny wybrany termin Szkolenia [bez ponownego składania Formularza zgłoszeniowego). Na nowy termin Szkolenia Uczestnik/-czka będzie kwalifikowany/-a przez Beneficjenta wsposób określony w pkt 6,8,9 powyżej.
 18. W przypadku, gdy Uczestnik/-czka Projektu nie potwierdzi trzech kolejnych proponowanych przez Beneficjenta zgodnie z zapisami wyżej, terminów Szkoleń, Beneficjent zastrzega sobie możliwość skreślenia go/jej z listy Uczestników/-czek.


7. Zakres i warunki realizacji Szkoleń

 1. Szkolenia realizowane w ramach Projektu trwają 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut).
 2. Szkolenia realizowane są w grupach 6 – 10 osobowych.
 3. Program każdego ze Szkoleń obejmie część teoretyczną oraz warsztaty z wykorzystaniem komputerów. Szczegółowy program Szkolenia jest dostępny do pobrania na Portalu Projektu albo też będzie przesłany Uczestnikowi/-czce w przesłanej przez Beneficjenta wiadomości e-mailowej.


8. Zobowiązania Beneficjenta

 1. Beneficjent podczas Szkolenia zapewni Uczestnikowi/-czce:
  1. doświadczonych wykładowców,
  2. odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe [dla szkoleń w formie tradycyjnej] lub platformę doszkoleń wirtualnych [dla szkoleń w formie wirtualnej],
  3. materiały szkoleniowe [podręcznik oraz dla szkolenia w formie tradycyjnej: teczka, notes idługopis],
  4. dla Szkoleń w formie tradycyjnej:
 • trwających ponad 4 godziny/dzień: serwis kawowy (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lubowoc],
 • trwających 8 godzin/dzień dodatkowo wyżywienie wformie lunchu (zupa, drugie danie, napój),
  1. możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu [dla szkoleń wformie tradycyjnej], zgodnie z zapisami Regulaminu.
 1. Beneficjent po zakończeniu danego Szkolenia zorganizuje Egzamin. Uzyskanie pozytywnego wyniku Egzaminu będzie skutkowało wydaniem Uczestnikowi/-czce certyfikatu ukończenia Szkolenia [w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od formy szkolenia].
 2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Szkoleń z poszanowaniem polityki równych szans, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.


9. Zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu

 1. Uczestnik/-czka może wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania się Szkolenia (wformie tradycyjnej) przy spełnieniu poniższych warunków:
  1. Uczestnik/-czka ukończył/-a udział w Szkoleniu zgodnie z Regulaminem i Umową, w tym wypełnił/-a obowiązki wskazane w Regulaminie i Umowie,
  2. Uczestnik/-czka wnioskuje o zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania się Szkolenia, które odbyło się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika/-czki [oddalonej owięcej niż 50 km, drogą publiczną, liczone przy użyciu strony internetowej googlemaps],
  3. Wydatek kwalifikowalny jest do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także wprzypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką), jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości,
  4. Uczestnik/-czka złożył/-a, nie później niż 14 dni licząc od daty zakończenia Szkolenia, poprawnie ikompletnie uzupełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami w Biurze Projektu (w wersji papierowej),
  5. Uczestnik/-czka potwierdził/-a swój udział w Szkoleniu, podpisami na liście obecności.
 2. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu jest udostępniony na Portalu Projektu.
 3. Rozliczenie kosztów dojazdu w Projekcie następuje na podstawie faktycznie poniesionych wydatków dokwoty nie wyższej niż 300,00 zł za przejazd w obie strony oraz nie dotyczy kosztów dojazdu rozliczanych w ramach delegacji.
 4. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest na rachunek osobisty Uczestnika/-czki w terminie do 30 dni roboczych od momentu złożenia poprawnie i kompletnie uzupełnionego wniosku.
 5. Wniosku o zwrot kosztów dojazdu będą rozpatrywane zgodnie zkolejnością złożenia wniosków. W przypadku wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie Projektu na pokrycie zwrotu kosztów przejazdu, wnioski będą rozpatrywane negatywnie. Informacja na temat wyczerpania się powyższej puli środków zostanie opublikowana na Portalu Projektu.
 6. Uczestnik/-czka może wnioskować o zapewnienie noclegu (standard oferowany wProjekcie to miejsce noclegowe o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem oraz kolacją w przeddzień pierwszego dnia Szkolenia i między pierwszym i drugim dniem Szkolenia) na czas udziału w Szkoleniu (w formie tradycyjnej) przy spełnieniu poniższych warunków:
  1. Uczestnik/-czka został/-a zakwalifikowany/-a do udziału Szkoleniu,
  2. Uczestnik/-czka wnioskuje o zapewnienie noclegu na czas Szkolenia, w przypadku gdy te odbywa się w miejscowości innej niż jego miejsce zamieszkania [oddalonej o więcej niż 50 km, drogą publiczną, liczone przy użyciu strony internetowej googlemaps ], ajednocześnie wsparcie zaczyna się nie później niż o godzinie 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu,
  3. Uczestnik/-czka złożył/-a, nie później niż 7 dni licząc od daty rozpoczęcia Szkolenia, naktóre został/-a zakwalifikowany/-a, wniosek o zapewnienie noclegu (złożony w wersji elektronicznej).
 7. Wzór wniosku o zapewnienie noclegu jest udostępniony na Portalu Projektu.
 8. Wnioski o zapewnienie noclegu w Projekcie będą rozpatrywane zgodnie zkolejnością złożenia wniosków. W przypadku wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie Projektu na pokrycie kosztów noclegu, wnioski będą rozpatrywane negatywnie. Informacja na temat wyczerpania się powyższej puli środków zostanie opublikowana na Portalu Projektu.


10. Zobowiązania Uczestnika/-czki

 1. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w Szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% czasu jego trwania.
 2. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest w przypadku Szkolenia:
 • w formie tradycyjnej (stacjonarnej) - do każdorazowego podpisywania listy obecności wraz ze oświadczeniami potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu, certyfikatu,
 • w formie wirtualnej - do złożenia oświadczeń odbioru materiałów szkoleniowych [oświadczenia będą udostępne Uczestnikowi/-cze w wersji elektronicznej],

  a także przystąpienia do Egzaminu, który zostanie zorganizowany ostatniego dnia Szkolenia (dotyczy formy tradycyjnej i wirtualnej Szkolenia).

 1. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do uczestnictwa wprocesie ewaluacji i walidacji realizowanych Szkoleń. W ramach procesu ewaluacji i walidacji Uczestnik/-czka jest zobowiązany:
  • do wypełnienia testu wiedzy pre przed rozpoczęciem udziału w Szkoleniu,
  • do wypełnienia ankiety oceniającej poszczególne elementy Szkolenia, badającej stopień zadowolenia zeSzkolenia, która zostanie udostępniona Uczestnikowi/-czce na zakończenie Szkolenia.
 2. Uczestnik/-czka zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w ewentualnych badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub inne upoważnione podmioty.
 3. Uczestnik/-czka w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekaże swoje dane dotyczące statusu na rynku pracy oraz informację na temat udziału w kształceniu lub wszkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie Uczestnik/-czka udostępni swoje dane dotyczące statusu na rynku pracy.
 4. Uczestnik/-czka może być poproszony przez Beneficjenta o udział w dodatkowym, zaplanowanym wProjekcie, badaniu skuteczności Szkolenia, w którym brał udział Uczestnik/-czka. Celem badania jest dodatkowa weryfikacja skuteczności/efektywność zrealizowanych Szkoleń w celu przygotowania ewentualnej propozycji  zmiany programów Szkoleń.
 5. Uczestnik/-czka zobowiązuje się informować Beneficjenta o jakiejkolwiek zmianie podanych przez siebie danych, w tym w szczególności kontaktowych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem/-czką.
 6. W przypadku skreślenia Uczestnika/-czki z listy Uczestników/-czek pozbawienia statusu Uczestnika/-czki, może być on/ona zobowiązany/-a do zwrotu kosztów Szkolenia przypadającego na jednego uczestnika Projektu, które wynoszą maksymalnie na Uczestnika/-czkę 1 235,67 zł.
 7. Uczestnik/-czka będzie zobowiązany/-a do uregulowania należności, w terminie 7 dni od daty wezwania na rachunek konta projektowego: 25 1020 4795 0000 9702 0430 0588. Ostateczna decyzja dotycząca konieczności zwrotu poniesionych kosztów będzie podejmowana indywidualnie na podstawie zaistniałych okoliczności.
 8. Oprócz przypadków szczegółowo wskazanych w Regulaminie, Uczestnik/-czka może być skreślony/-a z listy Uczestników/-czek w przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, naruszania zasad współżycia społecznego albo braku kontaktu z Uczestnikiem/-czką (w szczególności braku odpowiedzi na korespondencję e-mailową w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mailowej od Beneficjenta, braku kontaktu telefonicznego po stronie Uczestnika/-czki).
 9. Jedynie Uczestnik/-czka wpisany/-a na listę Uczestników/-czek może skorzystać ze Szkolenia przewidzianego w Projekcie. Skreślenie z listy Uczestników/-czek w sytuacjach wskazanych w Regulaminie lub Umowie powoduje, że Beneficjent będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy.


11. Informacje dodatkowe [Szkolenia w formie wirtualnej]

 1. W związku z wiążącymi Beneficjenta wymaganiami i wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent informuje, że Szkolenia w formie wirtualnej będą w całości albo w części rejestrowane/nagrywane. Beneficjent informuje, że mogą być wykonywane bądź też będą wykonywane w trakcie Szkolenia zrzuty ekranu monitora (tzw.printscreeny), a nagrania bądź wykonane printscreeny będą utrwalane, przechowywane i udostępniane organowi kontrolującemu, monitorującemu i audytującemu Projekt w celu udokumentowania prawidłowości dokonanych wydatków w związku ze wsparciem udzielonym ze środków UE w ramach realizowanego Projektu, w którym Uczestnik/-czka bierze udział – na żądanie tego organu i tylko na potrzeby kontrolingu, rozliczenia, monitorowania i audytu Projektu. Beneficjent informuje, że na nagraniu albo wykonanym printscreenie ze Szkolenia może zostać utrwalony głos, wizerunek uczestnika Szkolenia, a Uczestnik/-czka przystępując do Szkolenia ten fakt przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 2. Przystępując do udziału w Szkoleniu prowadzonym w formie wirtualnej Uczestnik/-czka przyjmuje do wiadomości, iż nagrywanie bądź wykonanie printscreenów w trakcie Szkolenia może spowodować przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/-czki, takich jak: głos i wizerunek.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas wirtualnego Szkolenia jest Beneficjent. Z administratorem można się skontaktować :
 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik/-czka może się skontaktować:
 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul.Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

3.2 Dane przetwarzane w związku z udziałem w Szkoleniu prowadzonym w formie wirtualnej, przetwarzanie będą w celu udokumentowania prawidłowości dokonanych wydatków, w związku ze wsparciem udzielonym ze środków UE w ramach realizowanego projektu w którym Uczestnik/-czka bierze udział. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes prawny administratora, jakim jest prawidłowe udokumentowanie wsparcia udzielonego ze środków UE, zgodnie z wytycznymi instytucji realizujących wsparcie (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, dalej: RODO).

 • Dane przechowywane będą przez okres, w jakim konieczne jest przechowywanie dokumentacji związanej z Projektem, zgodnie z zawartą w tym zakresie umową odofinansowanie Projektu.
 • Odbiorcą danych mogą być dostawcy usług IT wspomagający techniczne aspekty realizacji Szkolenia w formie wirtualnej oraz podmioty dokonujące kontroli, rozliczenia, monitoringu i audytu prawidłowości wykorzystania udzielonego wsparcia ze środków UE.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik/-czka posiada :
 • prawo dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 RODO,

Z uwagi na fakt, iż dane Uczestnika/-czki przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej, dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), Uczestnik/-czka ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika/-czki.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

 • Uczestnik/-czka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/-czki narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Dane osobowe Uczestnika/-czki są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
 • W związku z przyjętą formą Szkolenia w formie wirtualnej i koniecznością jego prawidłowego udokumentowania brak podania danych Uczestnika/-czki uniemożliwi udział w Szkoleniu przeprowadzonym w formie wirtualnej.
 • Dane osobowe Uczestnika/-czki przetwarzane w związku z udziałem w Szkoleniu w formie wirtualnej nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

12. Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu Projektu ibędą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem albo w przypadkach spornych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.